در مسابقات کشتی کج بانوان یک خانم عرب به اسم بنت سعید

صاحب یک کمربند شد.