به کسی که تعداد زیادی شرکت کند کارت شارژ تعلق میگیرد
جواب:جان سینا
    برندگان:عباس-اصغر-امیر-رضا-حسین-علی