کشتی کج ورزش بسیار زیبایی است که حرکات جالبی در ان وجود دارد و بازی کنان ضربات زیبایی به هم میزنند و این موضوع باعث شده تا کشتی کج طرفتاران زیادی پیدا کند و این ورزش در بین مردم محبوب باشد.علاوه بر این قضایا کشتی کج قانون های جالب و دیدنی داردکه این باعث میشود به طرفداران خود اضافه کند.سالن هایی که در ان ها کشتی کج برگزار میشود میشود بسیار بزرگ است وجلال و عظمت خاصی دارد و هنگام ورود کشتی گیران ابزار های خاصی مانند نور افکن ها.فشفشه ها ترقه هاو....فضا را زیبا تر میکند